Miljø

Miljø 2019-12-13T08:10:42+01:00

Miljømål

«Vi erkjenner at vår produksjon kan påvirke både det indre og det ytre miljøet. Vi skal derfor kontinuerlig gjennomføre tiltak som kan redusere belastningen på miljøet forårsaket av vår virksomhet.»

«Vi skal ha et løpende miljøfokus i våre prosjekter. Vi skal arbeide systematisk for en mer effektiv bruk av energi, aktivt søke opp og benytte mer miljøvennlige materialer og emballasje, renere prosesser ift utslipp, mer miljøtilpassede produkter, mindre avfall og mer resirkulering og gjenbruk».

Miljøledelse og kontinuerlig forbedring

Vi i Nordiska Byggporten har et miljøledelses system som skal være et redskap som kan hjelpe oss til å systematisere arbeidet med kontinuerlig miljøforbedring.

Vi ser på miljøledelse er en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at vi oppnår en kontinuerlig forbedring av vår miljøpåvirkning.

NBP skal hele tiden arbeide for å redusere sin miljøpåvirkning. Våre mål skal oppnås og vi skal relansere de med forbedringer hvert 2 år.

Vår system er enkelt og fleksibelt for å kunne tilpasses endrede krav og rammebetingelser. Det gjør det også enkelt å bruke og å kommunisere til våre ansatte og omverdenen.

Vårt system er basert på standarden ISO 14001. Vi gjør dette fordi vi tror at det vil gi våre ansatte en økt miljøbevissthet og bedre oversikt over råvareforbruk og avfallsgenerering, som igjen vil gi oss økt lønnsomhet, forsterket markedsposisjon og mer fornøyde kunder.

Gjennom miljøledelse forbedres virksomhetens egen drift, og den sikrer at virksomhetene fokuserer på miljø i alle ledd – fra innkjøp, via energibruk, transport og til avfallsproduksjon – og håndtering. Virksomhetene i møte kommer dermed også økende krav fra markedet på ulike miljøkriterier.

Miljøengasjement

 • Generelt miljøfokus
 • Utøve våre aktiviteter innenfor gjeldende lover og regler.
 • Reduseres risikoen for lekkasjer og spill, begrenses unødig avfall, og samtidig behandle avfallet på en ansvarsfull og miljømessig korrekt måte.
 • Oppnå forbedringer gjennom dialog med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere med hensyn til eksisterende miljøstandarder og fremtidig miljøforventninger.
 • Fokusere på kontinuerlig opplæring og dialog med både ansatte og leverandører, for på den måten sikre at organisasjonen har de nødvendige kunnskapene for å kunne gjennomføre sitt arbeide.
 • Sikre en forsvarlig og effektiv bruk av energi og naturressurser. Redusere energibruk og uheldig ytre miljøpåvirkning gjennom gode løsninger i alle våre prosjekter
 • Anmelde spill og lekkasjer i samsvar med myndigheter og bedriftens rapporteringskrav og ta i bruk hensiktsmessige opprensningsmetoder og iverksette tiltak for å forebygge fremtidige utslipp
 • Redusere energibruk og uheldig ytre miljøpåvirkning gjennom gode løsninger i alle våre prosjekter
 • Å bidra til sunt, ytelses- og trivselsfremmende inneklima hos våre kunder
 • Redusere energibruk og uheldig ytre miljøpåvirkning gjennom gode løsninger i alle våre prosjekter
 • Ventilasjonsanlegg skal leveres iht. anerkjente og velprøvde løsninger som sikrer tilfredsstillende luftkvalitet
 • Være en pådriver for prosjekter med høye energi- og miljøambisjoner hvor energiytelsen til de tekniske systemer er bedre enn byggeforskriftenes krav (TEK10)
 • Gode internrutiner for avfallshåndtering og gjenvinning, transport og innkjøp som ivaretar miljøaspektet iht krav som Miljøfyrtårnbedrift
 • Unngå forurensning av indre og ytre miljø gjennom etablerte retursystemer og omfattende kildesortering
 • Påvirke underentreprenørene til å etterleve våre miljømessige mål
 • Utslipp til luft-jord-vann

Avfallsbehandling

Reduserer fare for miljøskadelige utslipp og negativ påvirkning på det biologiske mangfold i byggeprosessen ved kontinuerlige risikovurderinger og handlingsplaner. Dette inkluderer også arbeidet med å unngå støv- og støybelastninger i nærmiljøet til våre anlegg.

Vi har kompetanse og erfaring fra prosjekter med de strengeste energirammekrav, og samarbeider med landets mest anerkjente rådgivningsmiljøer innenfor fagfeltet. Våre prosjekteringsledere har høy kompetanse og erfaring på energieffektive bygg. God kvalitet er et viktig miljøtiltak og vi har gjennomført mange lavenergi- og passiv hus prosjekter. Jo bedre kvalitet og lengre levetid vi gir våre produkter, jo bedre er det for miljøet. Energiforbruk under byggeprosessen er gjenstand for kontinuerlig måling og oppfølging. Byggematerialer og kjemikalier som brukes i våre prosjekter skal være anerkjente og miljøriktige, og i minst mulig grad kunne medføre helseplager for fremtidige brukere av bygget.

Med bakgrunn i utfordringene knyttet til knapphet av naturressurser skal vi minimere produsert avfall og gjennomføre effektiv kildesortering. Vi ønsker også å ta del i miljøansvaret rundt gjenvinning av emballasje og dette er noe vi pålegger våre underentreprenører. Vi appellerer til at disse skal melde seg inn i Grønt Punkt Norge.

Vi er ofte involvert i byggeprosesser med store miljøambisjoner og vi jobber kontinuerlig med kompetansebygging for å imøtekomme dagens og morgendagens krav. Det stilles stadig strengere krav til energieffektive og bærekraftige bygg fra offentlig myndighet og byggherrer.

«Denne policy er en viktig del av vårt daglige arbeid»

Daglig leder, ledergruppen og representanter for de ansatte har formulert selskapets miljøpolitikk. Denne er informert til alle ansatte og er også en del av informasjonsmaterialet som gis til alle nyansatte. Alle ansatte forventes å vite hva miljøpolitikken betyr for dem og som vil påvirke deres jobb innenfor selskapet. Vår miljøpolicy er oppslått på sentrale steder i bedriften i tillegg til at den ligger disponibel på bedriftens nettsider og HMS portal.

Jimmy Blomgren
Daglig leder